News

TARIEF DIESEL, ELEKTRICITEIT EN WATER STIJGT, BENZINE LICHT OMHOOG

WILLEMSTAD – Vanaf dinsdag 2 augustus 2022 stijgt het gereguleerde tarief van diesel op
Curaçao. Het gereguleerde tarief van benzine gaat licht omhoog. Ook het tarief van
elektriciteit en water stijgt met ingang van maandag 1 augustus 2022. Dit meldt het Bureau
Telecommunicatie en Post (BT&P) in haar maandelijkse persbericht hierover. BT&P houdt
toezicht op de prijsontwikkelingen van olieproducten en van nutsvoorzieningen.
Tariefberekening brandstofproducten
De tariefopbouw van Mogas 95, Gasolie LSD, LPG 20 en LPG 100 kent de elementen
1. Aankoopprijs, 2. Importbelasting LSD, 3. Waarborging brandstofvoorziening (1a)
4. Waarborging brandstofvoorziening (1b) 5. Marge Curoil, 6. Accijnzen, 7. Overschot/Tekort
(Recovery), 8. Kruissubsidie, 9. Groothandel O.B. 6%, 10. Dealer marge, en 11. Kleinhandel
O.B. 6%. Voor sommige elementen geldt – al dan niet tijdelijk – het nultarief.
Het groothandelstarief omvat de eerste negen elementen terwijl het kleinhandelstarief alle
elementen omvat.
De aankoopprijs, waarmee de berekening begint, wordt maandelijks voor de volgende maand
bepaald aan de hand van de beschikbare brandstofvoorraad aan het einde van de vorige
maand. Dus: de aankoopprijzen die worden gehanteerd voor de maand augustus 2022 zijn in
beginsel gebaseerd op de beschikbare brandstofvoorraad per eind juni 2022. In het geval de
door Curoil verstrekte voorraadinformatie ontoereikend is, wordt uitgegaan van recente
internationale prijsnoteringen. Deze aankoopprijzen worden tevens getoetst aan de
internationale prijsnoteringen. Via het element ‘Overschot/Tekort’ worden vanwege deze
vertraging steeds achteraf de verschillen tussen de gereguleerde aankoopprijs en de werkelijke
inkopen in een bepaalde maand verrekend.
Het eindgebruikerstarief voor Mogas 95 stijgt licht als gevolg van een forse daling in de
aankoopprijs in combinatie met een forse stijging in de overschot/tekort component.
De overschot/tekort component stijgt fors omdat de tekorten in de overschot/tekort component
die zijn veroorzaakt door de toegepaste prijs mitigerende maatregelen in de afgelopen
maanden, thans deels worden gecorrigeerd. Het eindgebruikerstarief voor LSD stijgt als
gevolg van een stijging in de aankoopprijs.
Tariefberekening water en elektriciteit
De tariefopbouw voor water en elektriciteit kent twee componenten: het basistarief en de
brandstofclausule. De brandstofclausule voor elektriciteit bestaat uit twee elementen: inkoop
van elektriciteit en brandstofkosten.
De ‘inkopen’ zijn gebaseerd op de prijs van energie die derden leveren, zoals windenergie en
zonne-energie, en de brandstofkosten betreffen de kosten van energieopwekking door
Aqualectra zelf. Ook de brandstofclausule voor water bestaat uit twee elementen, zijnde
‘inkopen’ gebaseerd op de prijs van water dat door een derde partij wordt geleverd en
elektriciteitskosten voor de waterproductie door Aqualectra zelf.
Echter, iedere maand varieert de inzet van de verschillende productiemiddelen, ook wel
genoemd ‘de productiemix’. De hoogte van de brandstofclausule wordt daarom maandelijks
door BT&P bepaald aan de hand van Aqualectra’s prognose van wat de productiemix zal zijn,
in dit geval voor de maand augustus 2022. Als een maand later blijkt dat de component te
hoog of te laag lag, wordt deze gecorrigeerd. In dit geval betreft dat dus de maand juni 2022.
Het basistarief voor zowel water als elektriciteit wordt een keer per jaar bepaald door BT&P.
Dit tarief omvat alle overige (vaste) kosten voor de productie van elektriciteit en water en alle
kosten voor de distributie en levering daarvan, zoals personeelskosten, onderhoudskosten,
afschrijvingen etc.
De stijging van de elektriciteits- en watertarieven is het resultaat van hogere gemiddelde
brandstofkosten voor de productie van elektriciteit respectievelijk hogere elektriciteitskosten
voor de productie van water, de geprognosticeerde productiemix alsook een hogere
correctiefactor voor elektriciteit en water over juni 2022.
Goedkeuring en vaststelling
Het BT&P adviseert de Raad van Ministers (RvM) over de nieuwe tarieven. Pas nadat de
RvM het voorstel goedkeurt, stelt de Minister van Economische Ontwikkeling, die tevens
belast is met energiezaken, de tarieven vast. Dat zijn dan de maximale tarieven die een
maand lang gehanteerd mogen worden. Met deze procedure, die internationale en lokale
factoren in aanmerking neemt, bewaakt toezichthouder BT&P op een onafhankelijke,
transparante manier de continuïteit en de billijkheid van de levering van brandstof, water en
elektriciteit aan de lokale bevolking.
De exacte prijsaanpassingen zijn te vinden op http://www.btnp.org.