News

SER ta konsehá riba proposishon pa bin ku regulashon mas stringente riba sektor di loteria

 

 

 

SER ta konsehá riba proposishon pa bin ku regulashon mas stringente riba sektor di loteria

 

WILLEMSTAD, 21 di sèptèmber 2022 – Djamars, dia 20 di sèptèmber último, Konseho Sosial Ekonómiko (SER), riba petishon di Minister di Finansa, a saka un konseho riba e proposishon pa bini ku algun modifikashon den dekretonan gubernamental ku tin provishonnan pa regulá e sektor di loteria na Kòrsou i ku tin nan base den e Ordenansa riba Loteria di 1909 (P.B. 1965, no. 85). E modifikashonnan proponé pa e Minister ta inkluí kondishonnan atministrativo adishonal ku bendedónan di number ku lisensia o titularnan di lisensia – tantu esnan eksistente komo esnan nobo – mester kumpli kuné ora nan ta solisitá o pidi pa alargá un pèrmit di loteria. Banda di esei tin e proposishon pa obligá riferonan hiba un atministrashon basá riba un sistema outomatisá. Mas aleu ta proponé pa otorgá, pa medio di mandato, outoridat di supervishon i ehekushon na e fundashon Curaçao Gaming Control Board (GCB) pa ku sektor di loteria, ya ku aktualmente GCB no tin e outoridat aki ku eksepshon di sanshoná dor di revoká un lisensia.

E pakete di ahustenan proponé tin komo ophetivo redusí e perfil di riesgo di e sektor di loteria na Kòrsou, denter di kua ta sirkulá montantenan grandi di sèn en efektivo, na un nivel aseptabel. Debí na e karakter di e sektor, ku ta unu ku ta “cash intensive”, ta konsiderá e tipo di negoshi aki komo suseptibel pa labamentu di plaka i otro práktikanan ilísito. Komo ku esaki lo ta kontra di e rekomendashonnan di e Grupo di Akshon Finansiero Internashonal (Financial Action Taskforce, FATF) pa ku labamentu di plaka i finansiamentu di terorismo (ML/TF), na kua Kòrsou komo hurisdikshon, a komprometé su mes, esaki por a kondusí na eksklushon di e sektor di loteria di servisionan bankario primario (de-banking) i na de-risking, e fenómeno kaminda bankonan koresponsal internashonal ta pone fin na relashon ku bankonan lokal i por lo tantu na prestashon di servisio na e últimonan aki.

 

 

 

SER adviseert over voorstel tot verscherpte regulering loterijsector

 

WILLEMSTAD, 21 september 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op dinsdag 20 september jongstleden, op verzoek van de Minister van Financiën, een advies uitgebracht over het voornemen om enkele wijzigingen aan te brengen in de uitvoeringsvoorschriften betreffende de regulering van de loterijsector in Curaçao en die hun grondslag hebben in de Loterijverordening 1909 (P.B. 1965, no. 85, zoals gewijzigd).

De door de minister voorgestelde wijzigingen behelzen aanvullende administratieve voorwaarden waaraan vergunde loterijverkopers of te wel vergunninghouders – zowel bestaande als nieuwe – moeten voldoen bij het (hernieuwd) aanvragen van een nummerloterijvergunning. Daarnaast is het voornemen om op hen de verplichting op te leggen om hun administratie voortaan volgens een geautomatiseerd systeem bij te houden. Voorts is het voorstel van de minister om, krachtens mandaat, toezicht- en handhavingsbevoegdheden te verlenen aan de stichting Curaçao Gaming Control Board (GCB) ten aanzien van de loterijsector aangezien GCB op dit moment niet over deze bevoegdheden beschikt anders dan de sanctiebevoegdheid tot intrekking van een vergunning.

Met het pakket van voorgestelde aanpassingsvoorstellen wordt beoogd het risicoprofiel van de loterijsector in Curaçao, waarbinnen grote hoeveelheden kasstromen circuleren, tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Door het cash intensieve karakter, dat eigen is aan het loterijbedrijf, wordt de gehele sector als gevoelig beschouwd voor witwas- en andere ongeoorloofde praktijken. Aangezien dit op gespannen voet zou staan met de aanbevelingen van de Financial Action Taskforce (FATF) inzake witwassen en terrorismefinanciering (money laundering and terrorism financing (ML/TF)), waar Curaçao zich als jurisdictie aan heeft gecommitteerd, heeft dat naar verwachting geleid tot uitsluiting van de loterijsector van primaire bancaire dienstverlening (de-banking) en tot de-risking, het fenomeen waarbij internationale correspondent banken de relatie met, en daarmee het verlenen van diensten aan, lokale respondent banken beëindigen.

                              

 

SER Curaçao advises on proposal to tighten regulation of lottery sector

 

WILLEMSTAD, Sept. 21, 2022 – On Tuesday, September 20, at the request of the Minister of Finance of Curaçao, the Social and Economic Council (SER) issued an advisory opinion on the proposal to make some amendments to the regulations regarding the regulation of the lottery sector in Curaçao, which have their basis in the Lottery Ordinance 1909 (P.B. 1965, no. 85, as amended).

The amendments proposed by the Minister include additional administrative conditions that licensed lottery vendors or permit holders – both existing and new – must comply with, when (re)applying for a number lottery permit.

In addition, it is intended to impose on them the obligation to keep their records in accordance with a computerized system. Furthermore, it is the Minister’s proposal to grant supervisory and enforcement powers to the Curaçao Gaming Control Board (GCB) with respect to the lottery sector by mandate, since GCB currently does not have these powers other than the sanction power to revoke a license.

The package of proposed adjustments aims to reduce the risk profile of the lottery sector in Curaçao, within which large amounts of cash circulate, to an acceptable level. Due to the cash intensive nature of the lottery business, the entire sector is considered susceptible to money laundering and other illicit practices. Since this would be at odds with the Financial Action Task Force (FATF) recommendations on money laundering and terrorism financing (ML/TF), to which Curaçao is committed as a jurisdiction, this has been expected to lead to the exclusion of the lottery sector from primary banking services (de-banking) and to de-risking, the phenomenon whereby international correspondent banks terminate the relationship with, and thereby the provision of services to, local respondent banks.

 

Share this page to TelegramShare this page to Telegram